หน้าหลัก
ประวัติตำบลงิ้วราย
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างหน่วยงาน
  โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายคุณธรรมความโปร่งใส
ผู้บริหารอบต.งิ้วราย
สมาชิกสภาอบต.งิ้วราย
บุคลากรอบต.งิ้วราย
สถานที่ท่องเที่ยวในตำบล
ติดต่ออบต.งิ้วราย
มาตรการป้องกันการทุจริต
แผนพัฒนาตำบล
การบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  ข้อบัญญัตทั่วไป
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
  รายงานการกำกับติดตาม
งานกิจการสภาอบต.งิ้วราย
รายงานการเงินการคลัง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการดำเนินงาน
คู่มือสำหรับบริการประชาชน
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
คู่มือการรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน
ข้อมูลสถิติการร้องทุกข์ร้องเรียน
ระบบสารสนเทศออนไลน์ของอปท.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
จดหมายข่าว
แจ้งเรื่องร้องร้อนการทุจริต
  ช่องทางแสดงความคิดเห็น
  E-services
  Q&A
เว็บบอร์ด (webboard)
 
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
หลักธรรมาภิบาล
การสร้างความโปร่งใสตามหลัก
ธรรมาภิบาล
แผ่นพับกำหนดการชำระภาษี
และค่าธรรมเนียม
บทบาทอำนาจหน้าที่ของอบต.
วิธีป้องกันตนเองจากฝุ่น PM 2.5
4 ข้อต้องรู้ป้องกันไวรัสโคโรนา
อาการของ โควิค-19
สรุปสาระสำคัญของภาษีที่ดินฯ
สิทธิมนุษยชนสตรี
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

 
 


มาตรการป้องกันการทุจริต ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย


หัวข้อ