หน้าหลัก
ประวัติตำบลงิ้วราย
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างหน่วยงาน
  โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายคุณธรรมความโปร่งใส
ผู้บริหารอบต.งิ้วราย
สมาชิกสภาอบต.งิ้วราย
บุคลากรอบต.งิ้วราย
สถานที่ท่องเที่ยวในตำบล
ติดต่ออบต.งิ้วราย
มาตรการป้องกันการทุจริต
แผนพัฒนาตำบล
การบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  ข้อบัญญัตทั่วไป
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
  รายงานการกำกับติดตาม
งานกิจการสภาอบต.งิ้วราย
รายงานการเงินการคลัง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการดำเนินงาน
คู่มือสำหรับบริการประชาชน
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
คู่มือการรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน
ข้อมูลสถิติการร้องทุกข์ร้องเรียน
ระบบสารสนเทศออนไลน์ของอปท.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
จดหมายข่าว
แจ้งเรื่องร้องร้อนการทุจริต
  ช่องทางแสดงความคิดเห็น
  E-services
  Q&A
เว็บบอร์ด (webboard)
 
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
หลักธรรมาภิบาล
การสร้างความโปร่งใสตามหลัก
ธรรมาภิบาล
แผ่นพับกำหนดการชำระภาษี
และค่าธรรมเนียม
บทบาทอำนาจหน้าที่ของอบต.
วิธีป้องกันตนเองจากฝุ่น PM 2.5
4 ข้อต้องรู้ป้องกันไวรัสโคโรนา
อาการของ โควิค-19
สรุปสาระสำคัญของภาษีที่ดินฯ
สิทธิมนุษยชนสตรี
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

 
 

  


พันตำรวจโท สำราญ ดำคำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย
โทร. 081-9918002

 นางสุรางคนา จันทร์เนียม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย
โทร. 081-9912142

 

 


นายพงศกร วัดศรี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย
โทร.091-9933272
โทร. 094-3435336
     
 
นายนะลุด พิทักษาลี
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย

โทร. 089-8978693
 
     
     

ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ

นายสุรพล วัฒนกุลวิวัฒน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย
โทร.086-5378567 , 036-781111 ต่อ 104
นางภัศรา อ่อนเงิน
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร.036-781111 ต่อ101,089-2233636

ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.036-781111 ต่อ 105
นายธีร์ธวัช แตงกลิ่น
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.036-781111 ต่อ 102

นางสาวทวีภรณ์ ยาไชย ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาวัฒนธรรม โทร.036-781111 ต่อ 102 ,091-5934615

นายพรชัย เมฆชัย
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร.036-781111 ต่อ 106 ,098-2748624
นางสาวสุจารีย์ ภู่นา
นักจัดการงานทั่วไป รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร. 036-781111 ต่อ 101,095-7983643