วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565
พ.ต.ท. สำราญ ดำคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย พร้อมด้วย ปลัด อบต.งิ้วราย
หัวหน้าสำนักปลัด และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ลงพื้นที่ พบ ปะ อสม รพ สต บ้านดงตาล เพื่อประชาสัมพันธ์
การจัดทำขยะอินทรีย์หรือถังขยะเปียกครัวเรือนในพื้นที่ตำบลงิ้วราย เพื่อสร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะต้นทาง