วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 พ.ต.ท.สำราญ ดำคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย
เข้ารับมอบใบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติหน่วยงานภาครัฐ ที่มีผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ITA) ระดับ AA
ในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย) ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี