ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565