หน้าหลัก
ประวัติตำบลงิ้วราย
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างหน่วยงาน
  โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายคุณธรรมความโปร่งใส
ผู้บริหารอบต.งิ้วราย
สมาชิกสภาอบต.งิ้วราย
บุคลากรอบต.งิ้วราย
สถานที่ท่องเที่ยวในตำบล
ติดต่ออบต.งิ้วราย
มาตรการป้องกันการทุจริต
แผนพัฒนาตำบล
การบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  ข้อบัญญัตทั่วไป
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
  รายงานการกำกับติดตาม
งานกิจการสภาอบต.งิ้วราย
รายงานการเงินการคลัง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการดำเนินงาน
คู่มือสำหรับบริการประชาชน
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
คู่มือการรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน
ข้อมูลสถิติการร้องทุกข์ร้องเรียน
ระบบสารสนเทศออนไลน์ของอปท.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
จดหมายข่าว
แจ้งเรื่องร้องร้อนการทุจริต
  ช่องทางแสดงความคิดเห็น
  E-services
  Q&A
 
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
หลักธรรมาภิบาล
การสร้างความโปร่งใสตามหลัก
ธรรมาภิบาล
แผ่นพับกำหนดการชำระภาษี
และค่าธรรมเนียม
บทบาทอำนาจหน้าที่ของอบต.
วิธีป้องกันตนเองจากฝุ่น PM 2.5
4 ข้อต้องรู้ป้องกันไวรัสโคโรนา
อาการของ โควิค-19
สรุปสาระสำคัญของภาษีที่ดินฯ
สิทธิมนุษยชนสตรี
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

 
 
 
 
แจ้งประชาสัมพันธ์จากองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย
เรื่อง รับลงทะเบียน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วรายค่ะ
 

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
...............................................
ผู้แจ้งสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้
ติดต่อ : นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย
ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เลขที่ 99 หมู่ที่ 3 ตำบลงิ้วราย
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
email : ngiorai99@hotmail.com
เว็บไซต์ www.ngiorai.com
โทรศัพท์: 036-781-111 โทรสาร: 036-781-111
สายตรงนายก อบต.งิ้วราย 081-9918002 ปลัด อบต.งิ้วราย 086-5378567


 
 
สาระน่ารู้ข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 
 
 
 
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy Policy องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก พ.ศ.2561
ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องขยะจาการสั่งอาหรแบบเดลิเวอรี่ (FOOD DELIVERY)
ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องแนวทางการจัดการปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละออง
ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องผลกระทบจากการเผาในที่โล่งแจ้ง
ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่อง การห้ามเผาในที่โล่ง
ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องการใช้ EM Ball ในการบำบัดน้ำเสียชุมชน
ประกาศช่องทางอิเล็กทรนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย พ.ศ.2566
ประกาศเรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง "สุจริต โปร่งใส จังหวัดลพบุรี ใสสะอาด 2566" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฎิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ประกาศอบต.งิ้วราย เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566
ประกาศ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565....รายละเอียด
ประกาศ เรื่อง รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับ
  ปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ของอบต.งิ้วราย...รายละเอียด
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย รอบ 6 เดือนแรก
  ประจำปีงบประมาณ 2565 (กันยายน 2564 ถึง กุมภาพันธ์ 2565)....รายละเอียด
ประกาศมาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประชาสัมพันธ์คู่มือการจัดการขยะในครัวเรือน
ประชาสัมพันธ์ร่างแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ฉบับที่2 (พ.ศ. 2566–2570)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานผลการประมินความพึงพอใจในการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการ่ขององค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย
คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย
คำสั่งแต่งตั้งรองนายกและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย
คำแถลงนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อ.เมือง จ.ลพบุรี
ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง "สุจริต โปร่งใส จังหวัดลพบุรีใสสะอาด 2565" และ "งดรับ งดให้"
  ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฎิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
พระราชกฤษฎีกา กำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564
ประกาศอบต.งิ้วราย เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 1) ประจำปี 2565
  รายละเอียดราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประกาศอบต.งิ้วราย เรื่อง ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามบัญชีรายการที่ดินและ
  สิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีงบประมาณ 2565......บัญชีรายการที่ดิน
ประกาศอบต.งิ้วราย เรื่อง การสำรวจที่ดินแลสิ่งปลูกสร้าง
ประกาศอบต.งิ้วราย เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศอบต.งิ้วราย เรื่อง ขอความร่วมมือไม่่ิ้ทิ้งขยะมูลฝอยลงในที่หรือทางสาธารณะ
รายงานผลการประชุมในการพิจารณา ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจของอบต.งิ้วราย
ประกาศอบต.งิ้วราย เรื่อง การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ กรณีได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์
  การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)...รายละเอียด
ประกาศอบต.งิ้วราย เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564
ประชาสัมพันธ์ปิดประกาศ30วัน แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี พ.ศ.2560
ประกาศอบต.งิ้วราย เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
  ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
  ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
  ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
  ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิของกฎหมาย
  ของประกาศของคณะปฎิวัติ ฉบับที่ 253 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2515...รายละเอียด
รายงานการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศอบต.งิ้วราย เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2564
ประกาศอบต.งิ้วราย เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564       รายละเอียดบัญช
ประกาศอบต.งิ้วราย เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปี 2563
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564
ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ (แบบโอนเข้าบัญชี) ประจำเดือนกันยายน 2563
ประกาศอบต.งิ้วราย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ
  สิ่งปลุกสร้าง พ.ศ.2562เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ.2563....รายละเอียด
ประกาศการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประชาสัมพันธ์สาระน่ารู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประกาศอบต.งื้วราย เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง...คลิ๊กรายละเอียดที่นี่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ด้านมาตรฐาน วินัยคุณธรรม
จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนมาตรการประหยัดพลังงาน องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
ประชาสัมพันธ์แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ของอบต.งิ้วราย
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน
กรณีผังเมืองรวมจังหวัดบังคับใช้    
ประกาศอบต.งิ้วราย เรื่อง นโยบายคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนตำาบลและพนักงานจ้าง
ประกาศอบต.งิ้วราย เรื่อง การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
ประกาศแผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละสำนัก/กอง ของอบต.งิ้วราย
วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565
พ.ต.ท.สำราญ ดำคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย
เข้ารับมอบใบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติหน่วยงานภาครัฐ
ที่มีผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
(ITA) ระดับ AA ในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย)
ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
 
วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565
พ.ต.ท. สำราญ ดำคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย
พร้อมด้วย ปลัด อบต.งิ้วราย หัวหน้าสำนักปลัด
และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่
พบ ปะ อสม รพ สต บ้านดงตาล เพื่อประชาสัมพันธ์
การจัดทำขยะอินทรีย์หรือถังขยะเปียกครัวเรือน ในพื้นที่ตำบลงิ้วราย
เพื่อสร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะต้นทาง
 
กิจกรรมการประชุมพนักงาน
ประจำเดือนตุลาคม 2565
 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565
 
วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565
พ.ต.ท.สำราญ ดำคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย
พร้อม คณะผู้บริหาร ได้จัดกิจกรรม “ถวายเทียนพรรษาทางเรือ
เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ณ วัดธรรมเจดีย์ วัดชีแวะ วัดโพธิ์ลอย
และวัดกระเจียว ตำบลงิ้วราย อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
โดยมี ว่าที่ ร.ต.ทรงพล แป้นแก้ว นายอำเภอเมืองลพบุรี หน่วยงานราชการ
กำนันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาฯ ตัวแทนชมรมผู้สูงอายุตำบลงิ้วราย
เจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาสมัครร่วมกตัญญู เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย
วันที่ 24 มิถุนายน 2565
พ.ต.ท.สำราญ ดำคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ
พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และประชาชนจิตอาสาตำบลงิ้วราย
เข้าร่วมโครงการ “รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว” (ปลูกต้นทองอุไร)
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

การจัดการประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 -2565 ) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565
ณ ศาลาวัดกระเจียว ตำบลงิ้วราย อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
 
วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น.
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565
ณ ห้อง ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย
ประชุมมอบนโยบายเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
พันตำรวจโท สำราญ ดำคำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย
พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ประชุม
ข้าราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย
ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565
โครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
ประจำปี 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วรายจัดกิจกรรมการแสดงเจตนารมณ์
ในการต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น นำโดย
พันตำรวจโท สำราญ ดำคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย
พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย

การประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการประชาคม
เพื่อจัดตั้งศูนย์พักคอย ( CI )
เมื่อวันที่ 5 ม.ค.2565

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565
พันตำรวจโท สำราญ ดำคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย
พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ประชุมข้าราชการ พนักงานจ้าง
เพื่อชี้แจงมอบนโยบายและวางเป้าหมายการปฏิบัติราชการ
และอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย
นายโกมล ปานขาว ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)
รักษาราชการแทน นายอำเภอเมืองลพบุรี
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย ครั้งแรก
ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย
เพื่อเลือกประธานสภา รองประธานสภา
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
พร้อมทั้งกำหนดการประชุมสมัยสามัญประจำปี 2565
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุรพล วัฒนกุลวิวัฒน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย พร้อมด้วยพนักงาน เจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย ร่วมรณรงค์แต่งกายด้วยชุดไทย
เพื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ชาวจังหวัดลพบุรี พร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง
เนื่องในงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 17 มกราคม - 20 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น.
ณ.หอประชุมโรงเรียนดงตาลวิทยา
องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วรายได้จัดอบรม
คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.)
สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาตำบลและ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย ทั้ง 12 หน่วยเลือกตั้ง
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย
จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ แจกแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เพื่อกระตุ้นเชิญชวนให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ออกไปใช้สิทธ ิในการเลือกตั้ง
ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00-17.00 น.
“ทุกเสียงคือพลังเลือกตั้งสุจริตใช้สิทธิโปร่งใส”
วันที่ 16 กย 64 เวลา 10.30 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วรายนำโดย
นายสุรพล วัฒนกุลวิวัฒน์ ขอขอบคุณ
จ.ส.อ. จตุรงค์ กุลแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนดงตาลวิทยา
พร้อมคณะ ที่ได้มอบน้ำดื่ม และอาหารแห้ง สิ่งของอุปโภคและบริโภค
ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เพื่อใช้ในการแจกจ่ายให้กับ
บ้านผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)??
วันที่ 25-27 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ รพสต.บ้านดงตาล , รพสต.งิ้วราย
ได้ดำเนินการออกแจกจ่ายถุงยังชีพให้กับบ้านผู้ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)
ในพื้นที่ตำบลงิ้วราย เพื่อให้สามารถบรรเทาความเดือดร้อนดำรงชีพเบื้องต้น
โครงการ “ปันน้ำใจสู้ภัยโควิด จังหวัดลพบุรี
เมื่อวันพฤหัสบุดีที่ 19 สิงหาคม 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย ได้รับการประสานงาน
จาก รพสต.งิ้วราย และ รพสต.บ้านดงตาล
ให้งานสาธารณสุขฯ และงานป้องกัน ออกรับ - ส่ง ผู้ป่วย โควิด 19
ณ รพ.พระนารายณ์มหาราช และ และส่งกลุ่มเสี่ยงเข้ารับการกักตัว
ณ ศูนย์พักคอย โดยรถยนต์ส่วนกลางของ อบต.งิ้วราย
ตามกรณีที่ไม่มีรถรับ - ส่ง ผู้ป่วย
กองช่าง โดย งานไฟฟ้า ออกดำเนินการแก้ไขปรับปรุงซ่อมแซม
ไฟฟ้าส่องสว่างตามถนนภายในหมู่ บ้านภายในพื้นที่ตำบลงิ้วราย
เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔
วันศุกร์ ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสภาอบต.งิ้วราย
โดยปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่าง
เพื่อลดอัตราความเสี่ยงในการสัมผัสโรค โควิด 19
อบต.งิ้วราย โดย เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พนักงาน ลูกจ้าง
ได้ดำเนินการจัดทำถุงยังชีพเพื่อแจกจ่ายให้กับ
บ้านผู้ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)
ในพื้นที่ตำบลงิ้วรายเพื่อให้สามารถบรรเทาความเดือดร้อน
ในการดำรงชีพเบื้องต้น
วันที่ 5-6 สิงหาคม 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.งิ้วราย
ได้ดำเนินการออกจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันนักเรียนให้กับผู้ปกครอง
เพื่อนำไปจัดหาอาหารกลางวันให้นักเรียน
ระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2564
และแจกอาหารเสริม(นม)พร้อมใบงานช่วง
ปิดการเรียนการสอนในสถานการณ์ COVID-19
องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย ขอขอบพระคุณ
ท่านนายอำเภอเมืองลพบุรี , บริษัท บีฟู้ดส์ โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
และ สถานีตำรวจภูธรบ้านกุ่ม ผอ.โรงเรียนวัดธรรมเจีดย์
และผู้มีอุปการะทุกท่าน ที่มอบสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็น
อาหารพร้อมปรุง และน้ำดื่ม ให้แก่กลุ่มผู้เสี่ยงสูง
ณ ศูนย์พักคอย องค์การบริหารส่วนตำบล งิ้วราย
องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย ร่วมกับ กำนัน-ผญบ./สมาชิก
อบต.งิ้วราย/รพสต.งิ้วราย/รพสต.บ้านดงตาล/อสม./จิตอาสาตำบลงิ้วราย
ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ปรับปรุงพื้นที่ภายในและภายนอกอาคาร
องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เพื่อจัดตั้งจุดพักคอย
แยกผู้ที่มีความเสี่ยง หรือผู้สัมผัสใกล้ผู้ป่วยโควิด – 19
ออกจากชุมชน ครอบครัว เพื่อลดการแพร่เชื้อสู่บุคคลใกล้ชิด
และคนในชุมชน หรือในที่ทำงาน
กองสวัสดิการสังคม อบต.งิ้วราย จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564
ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ณ ที่ทำการ อบต.งิ้วราย
24 มิถุนายน 2564 อบต.งิ้วราย มอบถุงยังชีพ
และเงิน 500 บาท ให้กับผู้พิการตาบอด
ที่ได้รับมอบจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
ตามโครงการช่วยเหลือคนตาบอดตำบลละ 1 คน
23 มิถุนายน 2564 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
พร้อมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เดินทางไปส่งมอบวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
ตามโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19
ให้กับโรงเรียนวัดธรรมเจดีย์
19 พฤษภาคม 2564 นายพรชัย เมฆชัย นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
ได้รับมอบหมายให้นำรถ อบต.งิ้วราย ติดเครื่องขยายเสียง
ออกประชาสัมพันธ์รณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19
กองสวัสดิการสังคม อบต.งิ้วราย จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนมิถุนายน 2564
ในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 ณ ที่ทำการ อบต.งิ้วราย
วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น.
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย
วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย
ส่งมอบวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์
ตามโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 ให้กับ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย กำนัน ผญบ.
ทุกหมู่บ้านในตำบลงิ้วรายเพื่อแจกจ่ายให้กับครัวเรือนประชาชน
18 พฤษภาคม 2564
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย
ร่วมกับผู้นำชุมชน และ อสม.ตำบลงิ้วราย
ออกเดินประชาสัมพันธ์รณรงค์ฉัดวัคซีนป้องกัน
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในหมู่บ้าน
ในพื้นที่ ต.งิ้วราย อ.เมือง จ.ลพบุรี
วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย
ร่วมต้อนรับ ปลัดคนใหม่ นายสุรพล วัฒนกุลวิวัฒน์
ปลัด อบต.หนองแขม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ปลัด อบต.งิ้วราย
โดยมี นางสาวพิมพ์ชญา ลาภภาภรกุล ผู้อำนายการกองคลัง กล่าวต้อนรับ
โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย ร่วมกับ คณะกรรมการหมู่บ้าน
ลงพื้นที่ในการจัดประชุมประชาคม จัดทำแผนหมู่บ้าน ประจำปี 2564
วันที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วรายจัดกิจกรรมการ
แสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น นำโดย
นายคณพศ อุมรินทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย
พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล งิ้วราย
ร่วมกันแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
และแสดงป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์
และเผยแพร่ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไป

วันที่ 8 เมษาบน2564 บริษัท โตโยต้านารายณ์แกรนด์ จำกัด
บริการทำความสะอาดพ่นฆ่าเชื้อภายในห้องโดยสาร
ให้แก่รถยนต์ พนักงาน อบต.งิ้วราย และประชาชนทั่วไป
ณ บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย
จัดทำโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ
กรมพระศรีสวางควัฒนา วรขัตติยราชนารี
ครอบคลุมทั้ง 12 หมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 5 เมษายน 2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สายด่วนติดต่อผู้บริหาร

ร้องเรียน ร้องทุกข์
แสดงความคิดเห็น
เสนอแนะการปฎิบััติงาน

 


พันตำรวจโท สำราญ ดำคำ
นายกออบต.งิ้วราย
โทร .081-9918002


นางสุรางคนา จันทร์เนียม
รองนายกอบต.งิ้วราย
โทร.081-9912142


นายพงศกร วัดศรี
รองนายกอบต.งิ้วราย
โทร.094-3435336


นายสุรพล วัฒนกุลวิวัฒน์
ปลัดอบต.งิ้วราย
โทร.086-5378567

 
 
 


 
 
 
 


 

สาระน่ารู้เรื่องภาษี