หน้าหลัก
ประวัติตำบลงิ้วราย
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างหน่วยงาน
  โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายคุณธรรมความโปร่งใส
ผู้บริหารอบต.งิ้วราย
สมาชิกสภาอบต.งิ้วราย
บุคลากรอบต.งิ้วราย
สถานที่ท่องเที่ยวในตำบล
ติดต่ออบต.งิ้วราย
มาตรการป้องกันการทุจริต
แผนพัฒนาตำบล
การบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  ข้อบัญญัตทั่วไป
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
  รายงานการกำกับติดตาม
งานกิจการสภาอบต.งิ้วราย
รายงานการเงินการคลัง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการดำเนินงาน
คู่มือสำหรับบริการประชาชน
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
คู่มือการรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน
ข้อมูลสถิติการร้องทุกข์ร้องเรียน
ระบบสารสนเทศออนไลน์ของอปท.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
จดหมายข่าว
แจ้งเรื่องร้องร้อนการทุจริต
  ช่องทางแสดงความคิดเห็น
  E-services
  Q&A
เว็บบอร์ด (webboard)
 
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
หลักธรรมาภิบาล
การสร้างความโปร่งใสตามหลัก
ธรรมาภิบาล
แผ่นพับกำหนดการชำระภาษี
และค่าธรรมเนียม
บทบาทอำนาจหน้าที่ของอบต.
วิธีป้องกันตนเองจากฝุ่น PM 2.5
4 ข้อต้องรู้ป้องกันไวรัสโคโรนา
อาการของ โควิค-19
สรุปสาระสำคัญของภาษีที่ดินฯ
สิทธิมนุษยชนสตรี
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

 
 

  


 

 

 
 


นายสุรพล วัฒนกุลวิวัฒน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย
โทร.086-5378567

 

 
 
 
 
 
 


นางภัศรา ต้นพงษ์เจริญ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร.036-781111 ต่อ101,089-2233636

 

นางสาวสาวิตรี เทียนสุวรรณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

นางลดารัตน์ รักษาสุวรรณ
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

นางภัควลัญชญ์ ทองจันทร์
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

นางสาวศิริกมล ยันอินทร์
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

นายจิรัฏฐ์ พวงมาลัย
นิติกร ปฎิบัติการ
นางประหยัด เกตุยา
นักจัดการงานทั่วไป ปฎิบัติการ
สิบเอกวินัย พุ่มขจร
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน
นางเบญจวรรณ เพ็ญเชื้อ
ผช.นักทรัพยากรบุคคล
นายนพดล อ้นโสภา
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายดิเรก สายทรัพย์
ผช.เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวราตรี จันทกลม
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

น.ส.จิภาพร พรหมพึ่ง
พนักงานจ้าง
นายสมควร สุขกล่ำ
พนักงานขับรถยนต์
นายเสน่ห์ ชูฝาอบ
พนักงานจ้างทั่วไป

 

 

 

 

  
 
 
 ผู้อำนวยการกองคลัง

 

 

นางสาวประภาภรณ์ กิ่งยงค์
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฎิบัติการ
นายสุรวิสีฐ ทาบุตร
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฎิบัติงาน
นางกอบแก้ว แก่นทรัพย์
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ

นางสาวรัตนา ม่วงรอง
ผช.นักวิชาการการเงินและบัญชี

นางสาวฤดีมาส นิ่มชม
ผช.จพง.ธุรการ

นางกมลชนก รักพันธุ์
ผช.จพง.จัดเก็บรายได้


นายธีร์ธวัช แตงกลิ่น
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.036-781111 ต่อ 102

 


นายช่างโยธา
   
  นายพรรุ่ง ขำวารี
ผช.ช่างไฟฟ้า

นางสาววนานันท์ แย้มใจดี
พนักงานจ้าง

                     

นางสาวทวีภรณ์ ยาไชย
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาวัฒนธรรม
โทร.036-781111 ต่อ 102 ,091-5934615
- ว่าง -


นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

นางสาวศศิธร บุญมานำ
ครู คศ.2

นางอภิญญา วัดศรี
ครู คศ.1
     

นางสาวสุดารัตน์ สุขคล้าย
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาววัชรี พันธ์งาม
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวชลธิชา เกิดศรี
ผช. จพง.ธุรการ
     

นายพรชัย เมฆชัย
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร.036-781111 ต่อ 106 ,098-2748624

นายพรชัย เมฆชัย
นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ

นางสาวสุจารีย์ ภู่นา
นักจัดการงานทั่วไป รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร. 036-781111 ต่อ 101,095-7983643
     
     
 
 
     
 
นางสาวสุจารีย์ ภู่นา
นักจัดการงานทั่วไป